بهینه سازی فروشگاه اینترنتی برای گوگل (سئو)

گوگل بهترین بازاریاب و منبع اصلی جذب مشتری برای یک فروشگاه اینترنتی است، آنقدر مهم که موفقیت یا شکست یک فروشگاه اینترنتی درصد بسیار زیادی وابسته به موفقیت آن در نتایج گوگل است.
گوگل